ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận VN-189/CAAV, ISO 9001:2015

Công ty cổ phần hàng không vũ trụ Tuệ Long luôn hoạt động bảo dưỡng thiết bị máy bay nằm trong phạm vi phê chuẩn của Công ty.

Tất cả các hoạt động bảo dưỡng theo yêu cầu của Khách hàng được thực hiện theo Tài liệu GTTCBD và theo yêu cầu QCATHK.

Công tác huấn luyện và đào tạo được thực hiện theo quy định trong tài liệu Chương trình đào tạo của Công ty.

Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị, phụ tùng vật tư, dữ liệu bảo dưỡng, nhân viên được huấn luyện và ủy quyền luôn sẵn sàng trong quá trình bảo dưỡng.